Links

Przypisywanie / Przeniesienie przypisania / Cofnięcie przypisania pracy

Przypisywanie pracy do siebie/Przeniesienie przypisania pracy na siebie

Zarówno liderzy, jak i członkowie zespołu (ci ostatni muszą posiadać aktywne uprawnienie „Może przypisywać” w Builderze; więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) mają możliwość przypisywania (i przenoszenia przypisania) jednego lub więcej elementów pracy do siebie lub innych członków swojego zespołu. Użytkownik może przypisać lub przenieść przypisanie elementu pracy na siebie na kilka sposobów:
1) Jeśli dany element pracy nie jest aktualnie przypisany do nikogo, system automatycznie przypisze go do użytkownika, który zacznie wykonywać jakiekolwiek działania wymagające przypisania (czyli nie trzeba ręcznie ustawiać siebie jako osoby przypisanej).
2) Jeśli element pracy jest przypisany do innego użytkownika, system poinformuje o tym, wyświetlając krótką wiadomością podczas rozpoczynania pracy. Aby natychmiast przypisać element pracy do siebie, należy kliknąć ikonę „Przejmij”.
3) Na siatce strony domowej użytkownik może wybrać, przypisanie których elementów pracy chce przenieść, by zająć się nimi samemu – należy wówczas kliknąć przycisk „Przypisz”, który pojawi się w górnej części siatki. Wyświetli się okienko, w którym można wybrać opcję „Przypisz do mnie” oraz dodać uwagę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ostrzeganie użytkowników, gdy praca jest przypisana do kogoś innego

Jeśli użytkownik otworzy wolny element pracy i następnie dokona w nim zmiany, która skutkowałaby automatycznym przypisaniem tego elementu do niego, ale w międzyczasie inny użytkownik otworzy ten sam element i przypisze go do siebie, wówczas system wyświetli okienko z ostrzeżeniem, że wszelkie niezapisane zmiany wprowadzone przez innego użytkownika zostaną utracone.
W takiej sytuacji można wybrać, czy przydzielić pracę sobie (co spowoduje odrzucenie niezapisanych zmian wprowadzonych przez innego użytkownika), czy anulować przeniesienie przypisania lub zmiany wprowadzone przez siebie.

Dostęp do elementu a jego przypisanie - zasady

Należy pamiętać, że niektóre działania można wykonać nawet bez przypisania do danego elementu, ponieważ mają one czysto addytywny charakter:
  • dodanie uwagi; wysłanie e-maila;
  • dodanie czynności w trakcie rozwiązywania sprawy.

Przeniesienie przypisania elementów pracy na inne osoby

Zarówno liderzy, jak i członkowie zespołu (ci ostatni muszą posiadać aktywne uprawnienie „Może przypisywać” w Builderze; więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) mają możliwość przenoszenia przypisania jednego lub więcej elementów pracy na siebie lub innych członków swojego zespołu. Można to zrobić na kilka sposobów:
1) Z poziomu samego elementu pracy, klikając na rozwijaną listę osób przypisanych na nagłówku wstążki i wybierając przeniesienie przypisania na innego użytkownika. Wyświetlone zostanie wyskakujące okienko, w którym można wyszukać użytkownika, do którego chcemy przypisać pracę oraz dodać do niej uwagę. Wiadomość o przypisaniu (wraz z uwagą) zostanie wysłana do nowego użytkownika.
2) Ze strony domowej, wybierając elementy pracy, których przypisanie ma być zmienione, a następnie klikając przycisk „Przypisz”, który pojawi się w górnej części siatki. Wyświetli się okienko, w którym można wyszukać członka zespołu, na którego chcemy przepisać elementy pracy, oraz dodać uwagę, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Przeniesienie przypisania elementów pracy na bota

Jeśli dana praca może zostać wykonana przez robota, można zmienić jej przypisanie i przekazać należącym do zespołu botom.
Opcja ta jest również dostępna z poziomu sieci robotów – w tym celu należy wybrać „Dowolny bot w obrębie [nazwa sieci]”. System automatycznie przypisze wtedy element pracy do jednego z botów należących do danej sieci.

Cofnięcie przypisania elementu pracy

Zarówno liderzy, jak i członkowie zespołu mają możliwość cofnięcia przypisania jednego lub więcej elementów pracy. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich elementów pracy poza tymi, których status to „Zamknięte”.
By cofnąć przypisanie, należy zaznaczyć wybrane elementy pracy w skrzynce odbiorczej. W górnej części siatki pojawią się wówczas przyciski umożliwiające przeniesienie oraz cofnięcie przypisania.
Po cofnięciu przypisania danych elementów pracy inni użytkownicy będą mogli wybrać je ze swoich kolejek.

Zakończenie elementu pracy

Jeśli konfiguracja systemu na to zezwala, użytkownik będzie mógł oznaczyć jeden lub więcej elementów pracy w swojej skrzynce odbiorczej jako „Zakończony”. Z opcji tej mogą korzystać zarówno liderzy, jak i członkowie zespołu.
Uwaga: funkcja ta jest dostępna tylko dla elementów pracy znajdujących się w skrzynce odbiorczej użytkownika z wyłączeniem spraw oraz czynności na etapie wzajemnej recenzji.